Welcome to JITTA LIFE WELLNESS CENTER

Synergistic treatment with international collaboration


Our goal is achieving the best outcome

ทฤษฏีการรักษาแบบเสริมฤทธิ์ (synergistic treatment theory)

”การรักษาแบบเสริมฤทธิ์” หมายถึง เมื่อให้การรักษามากกว่าสองอย่างพร้อมเข้าด้วยกัน ทำให้ผลการรักษาเพิ่มขึ้นมากกว่า ผลการรักษาแต่ละชนิด หรือให้เข้าใจง่ายคือ การที่ 1 รวม 1 ได้ผลลัพธ์มากกว่า 3 !!!!

จิตตะไลฟ์ เซ็นเตอร์ ได้พัฒนา การรักษาแบบเสริมฤทธิ์ เพื่อให้ผลการรักษาได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ รวมศาสตร์หลายแขนง ที่ช่วยในการป้องกัน และ การฟื้นฟู ไปพร้อมกับการรักษา  เรามั่นใจว่าความร่วมมือระดับนานาชาติ จะทำให้จิตตะไลฟ์นำรวมเอาวิทยาการใหม่จากแผนปัจจุบันระดับโมเลกุล และ การรักษาเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผลการรักษา และป้องกันต่อผู้มารับบริการ มี ประสิทธิภาพสูงสุด เราเชื่อว่าการรักษา และการป้องกันที่ดีที่สุดนั้น จะอยู่ในระบบร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรง  และบุคลากรที่จิตตะไลฟ์ เซ็นเตอร์ยึดมั่นสิ่งนี้เป็นอุดมการณ์สูงสุดของเรา

Our Collaboration

Our Guideline

Medical opinion consultation